Bejelentkezés

Még nem regisztráltam

Elfelejtett jelszó

Belépés Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Zenebona

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Zenebona elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A Zenebona (továbbiakban Játék) lényege, hogy a Játékos a megfelelő időben kattintva eltalálja a SPAR fenyőt, amikor az a célmezőbe ér.
A Játékban 3 szintű pálya van. A pályákat egymás után kell teljesíteni. Ha a játékos elrontja az egyik pályát, akkor adott napon azzal a pályával próbálkozhat tovább, amelyiket elrontotta és onnan, ameddig sikerült teljesíteni. A Játékos ügyességét a játéktér tetején elhelyezett jelzősáv mutatja. A cél, hogy a játékos a sikeres kattintásokkal elérje a sávon megjelölt szintet. Akkor számít sikeresnek a kattintás, ha a játékos lenyomja a megjelölt mezőbe érkező SPAR fenyő sávjában feltüntetett billentyűt. Az időzítés fontos, a sikeres kattintást a SPAR fenyő felvillanása jelzi. Sikertelen kattintás esetén a SPAR fenyő felvillanás nélkül kicsúszik a játéktérről. Amennyiben a játékos elérte a jelzősávban megjelölt szintet, akkor sikeresen teljesítette a pályát és továbbléphet a nehezebbre. A harmadik, sikeresen teljesített pálya után a játékos bekerül a sorsolásba.

A játékosok annyiszor játszhatnak a játékkal, amennyiszer szeretnének, azonban naponta maximum csak egyszer kerülhetnek be a sorsolásba. Az esélyüket azzal növelhetik, ha minden nap sikeresen játszanak és mindhárom pálya teljesítésével bekerülnek a sorsolásba.

Amennyiben a játékos megszakította a játékot, az eredményétől függetlenül a következő napon az első pályáról kell kezdenie a játékot.

4. A Játék időtartama
A játék 2016. június 30. 9:00 órától 2016. július 13. 17:00 óráig tart.

. Nyeremények és sorsolás
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

1 db, két főre szóló, 7 napos Sziget bérlet a 2016. Augusztus 10 és 17. között megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválra

3 db két főre szóló Sziget napijegy a 2016. évi Sziget Fesztiválra (a napok nem választhatóak: pénteki (augusztus 12.), szombati (augusztus 13.) és vasárnapi (augusztus 14.) napijegyeket sorsolunk ki)

A nyertesek a kisorsolás sorrendjében jogosultak a nyereményre, egy játékos csak egy nyereményt nyerhet.

Sorsolások helye: REON Digital Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.
Sorsolások ideje: 2016. július 14. 14:00 óra

A sorsolások közjegyző jelenlétében, software segítségével, elektronikusan történnek. A sorsolások nyilvánosak.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg 2016. Augusztus 10-ig, a Sziget Fesztivál kezdetéig. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

8. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.sparsajatmarka.hu weboldalon.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2016. június 30.

Hiba!

Fiú

Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juicee

Filmcsillag

123 123

Szavazok

Életed része

Az utolsó jégkorszak idején összegyűlt, majd a külvilágtól tökéletesen elzárt rétegből nyert Verde ásványvízben szinte minden megvan, amire szervezetünknek a nap folyamán szüksége lehet: ásványi anyagok, nyomelemek, mindez kitűnő ízvilágú, természetes vízben oldva.

A 15 000 éve érintetlen környezetből kiemelt Verde a gondos palackozási eljárásnak köszönhetően mindazt megőrizte, amit az ősidők tartogatnak a ma emberének: frissességet, lendületet és kapcsolatot a hamisítatlan természettel.

Kiszerelés

A sajátmárkás Verde ásványvíz kétféle kiszerelésben kapható áruházainkban:

0,75 literes

széndioxiddal dúsított, illetve szénsavmentes. A palack formatervezésénél az esztétikus és sportos megjelenésen túl fontos szempont volt a praktikusság, így könnyedén elfér a retikülben, az utazóbőröndben vagy épp a hátizsákban az edzőcipők mellett.

1,5 literes

széndioxiddal dúsított, illetve szénsavmentes. A palack formatervezésénél az esztétikus és sportos megjelenésen túl fontos szempont volt a praktikusság, így könnyedén elfér a retikülben, az utazóbőröndben vagy épp a hátizsákban az edzőcipők mellett.