Bejelentkezés

Még nem regisztráltam

Elfelejtett jelszó

Belépés Facebook-kal

Regisztráció

Feliratkozom a SPAR hírlevélre

Elfelejtett jelszó

Hibajelentés

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Zenebona

1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu weboldalon futó Zenebona elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A Zenebona (továbbiakban Játék) lényege, hogy a Játékos a megfelelő időben kattintva eltalálja a SPAR fenyőt, amikor az a célmezőbe ér.
A Játékban 3 szintű pálya van. A pályákat egymás után kell teljesíteni. Ha a játékos elrontja az egyik pályát, akkor adott napon azzal a pályával próbálkozhat tovább, amelyiket elrontotta és onnan, ameddig sikerült teljesíteni. A Játékos ügyességét a játéktér tetején elhelyezett jelzősáv mutatja. A cél, hogy a játékos a sikeres kattintásokkal elérje a sávon megjelölt szintet. Akkor számít sikeresnek a kattintás, ha a játékos lenyomja a megjelölt mezőbe érkező SPAR fenyő sávjában feltüntetett billentyűt. Az időzítés fontos, a sikeres kattintást a SPAR fenyő felvillanása jelzi. Sikertelen kattintás esetén a SPAR fenyő felvillanás nélkül kicsúszik a játéktérről. Amennyiben a játékos elérte a jelzősávban megjelölt szintet, akkor sikeresen teljesítette a pályát és továbbléphet a nehezebbre. A harmadik, sikeresen teljesített pálya után a játékos bekerül a sorsolásba.

A játékosok annyiszor játszhatnak a játékkal, amennyiszer szeretnének, azonban naponta maximum csak egyszer kerülhetnek be a sorsolásba. Az esélyüket azzal növelhetik, ha minden nap sikeresen játszanak és mindhárom pálya teljesítésével bekerülnek a sorsolásba.

Amennyiben a játékos megszakította a játékot, az eredményétől függetlenül a következő napon az első pályáról kell kezdenie a játékot.

4. A Játék időtartama
A játék 2016. június 30. 9:00 órától 2016. július 13. 17:00 óráig tart.

. Nyeremények és sorsolás
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

1 db, két főre szóló, 7 napos Sziget bérlet a 2016. Augusztus 10 és 17. között megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválra

3 db két főre szóló Sziget napijegy a 2016. évi Sziget Fesztiválra (a napok nem választhatóak: pénteki (augusztus 12.), szombati (augusztus 13.) és vasárnapi (augusztus 14.) napijegyeket sorsolunk ki)

A nyertesek a kisorsolás sorrendjében jogosultak a nyereményre, egy játékos csak egy nyereményt nyerhet.

Sorsolások helye: REON Digital Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94.
Sorsolások ideje: 2016. július 14. 14:00 óra

A sorsolások közjegyző jelenlétében, software segítségével, elektronikusan történnek. A sorsolások nyilvánosak.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg 2016. Augusztus 10-ig, a Sziget Fesztivál kezdetéig. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.

8. A SPAR felelőssége
A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://www.sparsajatmarka.hu weboldalon.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2016. június 30.

Hiba!

Fiú

Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juice Beetle Juicee

Filmcsillag

123 123

Szavazok

1 db 2 főre szóló 7 napos Sziget bérlet nyertese:

  • Perákné Mária

3 db 2 főre szóló Sziget napijegy nyertese:

  • Pécsi István (pénteki)
  • Vigh Adrienn (szombati)
  • Suba Andrea (vasárnapi)